Atgal

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

 

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.agrolitpa.lt
  2. Pardavėjas – UAB „AGROLITPA“, juridinio asmens kodas 168598128, PVM mokėtojo kodas LT685981219, buveinės adresas Keravos g. 17, Keravos k., Velžio sen., LT – 38131 Panevėžio r. sav., tel.: 8 615 11 315, 8 45 595601, elektroninio pašto adresas: info@agrolitpa.lt  
  3. Pirkėjas – prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutartį (toliau ir – Sutartis) su Pardavėju sudaręs fizinis ar juridinis asmuo. 
  4. Šios prekių pirkimo – pardavimo  elektroninėje parduotuvėje www.agrolitpa.lt taisyklės (toliau ir – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatyta asmens duomenų apsauga, Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, Prekių užsakymo tvarka, kainos, atsiskaitymo už Prekes tvarka, terminai, Prekių pristatymo, grąžinimo ir keitimo tvarka, informaciniai pranešimai bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos. 
  5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę/įmonės pavadinimą, pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, elektroninį paštą, telefono numerį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinęs, jog sutinka su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą privalo patvirtinti, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Atsisakius patvirtinti, prekių užsakymas yra negalimas. 
  6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.agrolitpa.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
  7. Prekės – elektroninėje parduotuvėje pavaizduotos prekės, kurias Pirkėjas gali įsigyti. Prekių spalva gali nežymiai skirtis nuo elektroninėje parduotuvėje pavaizduotos Prekės dėl naudojamų informacinių technologijų. Pateiktoje nuotraukoje gali būti pavaizduota daugiau Prekių nei nurodyta vienos Prekės vieneto kaina. Prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.
  8. Registracijos forma – elektroninės parduotuvės skiltyje  „Prisijungti“„Registruotis“ užpildyti fizinio/juridinio asmens duomenys.

 

 1. Asmens duomenų apsauga
  1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
  2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  3. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
  4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. 
  5. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymui įvykdyti.
  6. Pardavėjas pranešimus apie akcijas ir pasiūlymus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu  elektroninio pašto adresu. Rinkodaros pranešimai siunčiami gavus Pirkėjo susitikimą. Norėdamas atsisakyti rinkodaros pranešimų, Pirkėjas informuoja Pardavėją elektroniniu paštu info@agrolitpa.lt.
  7. Pirkėjas turi šias su asmens duomenimis susijusias teises: 
   1. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos saugo Pardavėjas;
   2. teisę reikalauti ištaisyti netikslius Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos saugo Pardavėjas (daugelį jų Pirkėjas gali ištaisyti atsidaręs skiltį „Vartotojo puslapis);
   3. teisę paprašyti, kad būtų pašalinti Pirkėjo duomenys;
   4. teisę apriboti Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą;
   5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys;
   6. teisę į duomenų perkeliamumą;
   7. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
   8. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Pirkėjo duomenis.
  8. Pirkėjas manydamas, kad Pardavėjas tvarkydamas jo asmens duomenis pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT – 09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar keisti Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja registracijos ir/ar užsakymo (www.agrolitpa.lt/krepselis/) formoje  pateikti išsamią ir teisingą informaciją. Pirkėjas atsako Pardavėjui už pateiktų duomenų tikslumą ir nuostolius patirtus dėl neteisingo duomenų pateikimo. Pirkėjui pateikus netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Pardavėjas  turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ir ištrinti visus su registracija susijusius duomenis.
  3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas įsipareigoja juos nedelsiant atnaujinti. Neatnaujinus duomenų, Pirkėjas atsako Pardavėjui už visus dėl neatnaujinimo patirtus nuostolius.
  4. Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo duomenis ir (arba) jų neperduoti tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.
  5. Pateikęs užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.agrolitpa.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas, dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, gali laikinai sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  4. Kartu su Prekėmis perduoti Pirkėjui visus būtinus dokumentus, reikalingus Prekių naudojimui (sėklos sertifikatus, tiekėjo deklaraciją dėl prekės atitikimo ekologinės gamybos reikalavimams ir t.t.).
  5. jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 30 dienų, jeigu pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą;
  6. kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis per 14 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Jei pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus;
  7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas apie tai per 14 dienų informavęs Pirkėją www.agrolitpa.lt.
  8. Pardavėjas, prieš tai neinformuodamas Pirkėjo, turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ir ištrinti visus su registracija susijusius duomenis.

 

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka, terminai
  5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pateikti Prekių užsakymus 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
  1. Visos Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
  2. Už Prekes taip pat kitus mokėjimus ((pvz. pristatymo išlaidos), jei tokie nurodyti sudarant sutartį) Pirkėjas gali sumokėti:
   1. naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje, arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, per mokėjimo tarpininko  sąsają. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. Mokėjimo pavedimą pirkėjas turi patvirtinti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. 
   2. bankiniu pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąsias sąskaitas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitoje nurodytais terminais.
   3. Prekių pristatymo metu grynaisiais pinigais sumokėdamas kurjeriui.
  3. Prekių užsakymas galioja ne ilgiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas. Neapmokėjus už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas nepranešant apie tai Pirkėjui.
  4. Prekių užsakymas pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą.
  5. Prekių užsakymas paruošiamas per 1 – 5 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus paruoštos per šiame punkte nurodytą terminą, ypač jei užsakomų Prekių nėra Pardavėjo sandėliuose. Pirkėjas informuoja Pardavėją apie jo užsakytų Prekių trūkumą ir derina galimus Prekių paruošimo terminus. 

 

 1. Prekių pristatymas
  1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą, o Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  2. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerių paslaugas teikiančiomis bendrovėmis. Už šias paslaugas apmoka Pirkėjas.
  3. Pristačius ir perdavus Prekes pagal Pirkėjo užsakymą Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo.
  4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Prekių užsakymo paruošimo.
  5. Lietuvos Respublikos teritorijoje Prekės pristatomos per 1 – 5 darbo dienas po Prekių užsakymo paruošimo. Prekes pristatant į užsienio valstybes, Prekių pristatymo terminas yra nustatomas individualiai, apie tai informuojant Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  6. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  7. Pirkėjas Prekės priėmimo metu privalo patikrinti prekės kokybę. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pastebi tam tikrus pristatytos prekės neatitikimus, jis privalo juos pažymėti važtaraštyje ar kitame prekės priėmimo-perdavimo dokumente bei surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirašė važtaraštį be pastabų, laikoma, kad prekė atiduota tinkamos kokybės, pirkėjas pretenzijų neturi.
  8. Pirkėjas privalo per 1 darbo dieną informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymas gaunamas pažeistoje pakuotėje, jeigu Prekių užsakymo siuntoje gautos neužsakytos Prekės, netinkamas jų kiekis ar nepilna Prekių komplektacija. 
  9. Jei Prekių užsakymas grąžinamas Pardavėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti Prekių užsakymo grąžinimo kaštus. Esant šiame punkte nurodytam atvejui, pinigai už Prekių užsakymo pristatymą nėra grąžinami.
  10. Nemokamas Prekių atsiėmimas galimas Pardavėjo adresu: Keravos g. 17, Kerava LT-38131, Velžio sen., Panevėžio raj..
  11. nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo — priėmimo momento.
  12. prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo nuosavybės teisės į Prekę perėjimo momento.

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas
  1. Kokybiškos prekės negali būti keičiamos/grąžinamos.
  2. Pirkėjas Prekes Pardavėjui grąžina/keičia Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas grąžindamas/keisdamas nekokybiškas Prekes naudojasi kurjerių paslaugas teikiančiomis bendrovėmis arba grąžinamas/keičiamas Prekes Pirkėjas pristato pats į Pardavėjo sandėlius/buveinę, iš anksto suderinęs su Pardavėju pristatymo laiką ir vietą.
  4. Grąžinamos/keičiamos Prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadintos, nenaudotos, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas jas gavo, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant/keičiant Prekes būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jų įsigijimo dokumentą ir užpildytą Prekės grąžinimo/keitimo formą.
  5. Grąžinant gautas neužsakytas Prekes ar nepilnos komplektacijos, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokias Prekes reikalingomis, pilnos komplektacijos Prekėmis. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti Prekių siuntimo/grąžinimo/keitimo kaštus. Neturint reikalingų Prekių, Pirkėjui grąžinami pinigai už Prekes, Prekės siuntimą ir grąžinimą (kaip nurodyta 4.4.)
  6. Grąžinant nekokybiškas Prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis Prekėmis arba grąžinti Pirkėjui pinigus už nekokybiškas Prekes. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti Prekių siuntimo/grąžinimo/keitimo kaštus.
  7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų/keičiamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių punktuose nustatytos Prekių grąžinimo ir keitimo tvarkos.

 

 1. Informaciniai pranešimai
  1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.agrolitpa.lt  gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių pranešimų ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių objektyvių priežasčių.
  4. Iškilus neaiškumams dėl elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių, Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai kylantys iš šių Taisyklių sprendžiami Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu. Nesusitarus, ginčai dėl Taisyklių ir jų vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo buveinės adresą.