Atpakaļ

Īsmūžīgu medusaugu joslām

Darbības aramzemē – Ar ražošanu nesaistītas darbības (4)

„Īsmūžīgu medusaugu joslas”

Mērķis ir aizsargāt bioloģisko daudzveidību, samazināt augsnes eroziju un barības vielu izskalošanos aramzemē, ierīkojot īsmūžīgu medusaugu joslas.

Atbalsta saņēmēji – fiziskas un juridiskas personas, kuras atbilst aktīva lauksaimnieka darbības subjekta prasībām.

  • Atbalstam atbilstoša platība, par kuru maksājamas kompensācijas izmaksas – ne mazāka kā 0,5 ha (saimniecībām līdz 10 ha – ne mazāka kā 0,1 ha).
  • Finansēšanai atbilstošs lauksaimniecībā izmantojamās zemes tips – aramzeme.

Saistības:

  • īsmūžīgos medusaugus iesēt aprīlī−maijā; ​
  • no 15. jūlija līdz 1. oktobrim visu apsēto platību nopļaut, nopļauto zāli izvest vai sasmalcināt;​
  • augu aizsardzības produktus, minerālvielu un organiskos mēslojumus izmantot aizliegts;
  • iesēt medusaugu maisījumu, kas sastāv no ne mazāk kā 3 šķirnēm augu (ar pupiņām un/vai bez pupiņām). Medusaugu maisījumam ir jābūt iesētam vai nu atsevišķos laukos, vai ne šaurākās kā 3 m platās joslās.
  • Saistību periods – 1 gads.

Paredzētais atbalsts

Gads

2023

2024

2025

2026

2027

Par īsmūžīgo medusaugu joslu ierīkošanu, EUR / ha

180

180

180

180

180

Platība, tūkst. ha

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Milj. EUR

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2